Právne informácie | Ria

Právne informácie

Fotografické dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.

Autor má výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva k zhotovenému fotografickému dielu, ktoré je chránené zák. č. 185/2015 Z.z. Autorským zákonom.

Akékoľvek zmeny, vytváranie rozmnoženiny, užívanie a sprístupnenie fotografického diela ďalším osobám je možné použiť iba so súhlasom autora. Bez súhlasu autora môže použiť fotografické dielo výlučne fyzická osoba, a to vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

V prípade neoprávneného zásahu do osobnostných práv a výhradných majetkových práv k zhotovenému fotografickému dielu sa autor môže domáhať podľa príslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov náhrady nemajetkovej ujmy (§ 442a) , ako aj náhrady škody  (§ 442), prípadne žiadať aj vydania bezdôvodného obohatenia.